Rona setshaba, re tlile go netafatsa gore monna yo o tlotlegang yo, a beile bophelo jwa gagwe kwa pele gore sireletsa, o tla feletsa a na le ditshwanelo tsa go itshireletsa

Rona setshaba sa South Africa, re tla tshwaragana go fidisa tshotlo mme re tla netefatsa gore seriti le ditshwanelo tsa ga Jacob Zuma di a amogelwa

Rona batho, re ka se letlelele kgethololo mo tshekong ya ga Jacob Zuma.

Rona batho, re tlile go netefatsa gore tsheko e e tlhamaletseng jaaka e netefaditswe ke molaotheo (constitution)

Rona batho, re ditsala tsa ga Jacob Zuma.